Hướng dẫn thủ tục vận hành thử nghiệm và thủ tục xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

3/13/23 9:40 AM
 

Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 5884/STNMT-CCBVMT ngày 16/7/2020 hướng dẫn thủ tục vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải và xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường. Theo hướng dẫn thì các trường hợp sau phải thực hiện thủ tục vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải và xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường:

1. Đối với trường hợp dự án, cơ sở, khu công nghiệp đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc các hồ sơ tương đương và có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải thực hiện kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đã đi vào vận hành mà chưa có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hoặc các hồ sơ môi trường tương đương thì thực hiện như sau:  

   - Các dự án, cơ sở, khu công nghiệp thuộc đối tượng phải được kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định trước đây thì phải cải tạo, nâng cấp các công trình xử lý chất thải (nếu có), vận hành thử nghiệm và được xác nhận hoàn thành theo quy định.

   - Các dự án, cơ sở, khu công nghiệp  không thuộc đối tượng phải được kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định trước đây: nếu các công trình xử lý chất thải không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật thì phải cải tạo nâng cấp các công trình xử lý chất thải đó, sau khi cải tạo thì phải vận hành thử nghiệm và được xác nhận hoàn thành theo quy định. Trường hợp các công trình xử lý chất thải luôn vận hành ổn định, đảm bảo đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật thì dự án, cơ sở, khu công nghiệp này không phải xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

2. Đối với trường hợp các dự án mở rộng, nâng công suất thì thực hiện như sau:

   - Trường hợp dự án trước khi mở rộng, nâng công suất đã được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường  theo quy định, sau khi mở rộng nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo ĐTM thì chủ dự án phải lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải và lập thủ tục hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo Quyết định phê duyệt ĐTM của dự án mở rộng nâng công suất.

   - Trường hợp dự án khi mở rộng, nâng cấp công suất thuộc đối tượng phải được kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường  theo quy định trước đây nhưng chưa thực hiện, sau khi nâng công suất nếu thuộc danh mục có số thứ tự 105 Phụ lục II - Nghị định số 40/2019/NĐ-CP thì phải vận hành thử nghiệm và được xác nhận hoàn thành theo quy định.

Bài viết liên quan