Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020

3/23/23 4:04 AM
 

Ngày 10/04/2019, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1406/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2020.

Mục tiêu của chương trình là nhằm nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, kỹ thuật, nhận thức chính trị, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp các ngành kinh tế trọng yếu, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng. Xây dựng đội ngũ doanh nhân, nhà quản lý doanh nghiệp có trình độ quốc tế, có năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp thích ứng với môi trường liên kết và hợp tác toàn cầu.

Đối tượng thuộc Chương trình đào tạo bao gồm: Nhân sự quản lý các tổng công ty, công ty trực thuộc; Đội ngũ nhân sự quản lý cao cấp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố; Đội ngũ doanh nhân trong các doanh nghiệp cổ phần hóa.

Lãnh đạo Thành phố thăm doanh nghiệp đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Trong giai đoạn 2019 - 2020, Chương trình dự kiến tổ chức đào tạo, bồi dưỡng khoảng trên 27.687 lượt học viên tham gia, trong đó: chỉ tiêu chưa thực hiện năm 2017 là 4.887 lượt học viên, chỉ tiêu chưa thực hiện năm 2018 là 7.200 lượt học viên, chỉ tiêu thực hiện giai đoạn 2019 - 2020 là 15.600 lượt học viên, cụ thể gồm các lớp sau:

- Lớp khởi sự doanh nghiệp: khoảng 11.591 lượt học viên.

- Lớp quản trị doanh nghiệp: khoảng 11.501 lượt học viên.

- Lớp đào tạo chuyên ngành: khoảng 4.595 lượt học viên.

Kinh phí thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 dự kiến hơn 46 tỷ đồng; trong đó: Ngân sách thành phố hỗ trợ 50% tổng kinh phí thực hiện chương trình, phần còn lại các cơ sở đào tạo sẽ vận động nguồn lực xã hội và học viên đóng góp.

Thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020.

Bài viết liên quan