Lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

3/14/23 1:21 AM
 

Ngày 30/6/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT (viết tắt Thông tư 05) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo đó, Thông tư 05 sẽ tạo cơ sở pháp lý trong việc đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả, tạo nhiều thuận lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu; rút ngắn thời gian đấu thầu...

Thông tư 05 bổ sung Mẫu hồ sơ mời thầu (HSMT), qua đó sẽ giúp khắc phục những tồn tại, khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp qua mạng theo Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT.

Về hiệu lực thi hành, Thông tư 05 quy định cụ thể:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.

2. Đối với các gói thầu đã đăng tải E-HSMT(hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, bảng yêu cầu báo giá đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng) lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo E-HSMT đã phát hành.

3. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, gói thầu đã phê duyệt E-HSMT theo quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhưng chưa đăng tải E-HSMT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì phải chỉnh sửa E-HSMT cho phù hợp với quy định của Thông tư này.

4. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp gói thầu phi tư vấn một giai đoạn hai túi hồ sơ thuộc hạn mức phải đấu thầu qua mạng theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhưng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt là không áp dụng đấu thầu qua mạng và chưa phát hành hồ sơ mời thầu thì phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đảm bảo phù hợp với lộ trình đấu thầu qua mạng./.

Bài viết liên quan