Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13
5/10/23 6:10 AM

Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012. Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và Luật tài nguyên nước số 08/1998/QH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực. Thông tin chi tiết tải tại đây.

Bài viết liên quan