Một số thay đổi quan trọng trong Luật Doanh nghiệp năm 2020

3/13/23 4:18 AM
Một số thay đổi quan trọng trong Luật Doanh nghiệp năm 2020

Ngày 17/06/2020, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XlV, kỳ họp thứ 9...

Ngày 17/06/2020, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XlV, kỳ họp thứ 9 thông qua.

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 này gồm 10 chương 218 điều; Nội dung của Luật có một số thay đổi quan trọng so với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, cụ thể:

1/ Thêm đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 có 07 nhóm đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp; cụ thể: Bổ sung thêm 01 nhóm đối tượng bị cấm đó là “ Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ Luật Hình sự”.

2/ Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp

- Ngoài quy định về chữ viết đã nêu tại khoản 1, thì khoản 2 điều 40 Luật Doanh nghiệp năm 2020 còn yêu cầu: tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh” (Luật Doanh nghiệp năm 2014 chỉ áp dụng điểm này với chi nhánh và văn phòng đại diện).

3/ Không phải thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng

- Theo khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2014 đang còn hiệu lực thì  trước khi sử dụng “con dấu”, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Còn Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì  không quy định doanh nghiệp phải thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Doanh nghiệp được quyết định loại dấu; quyết định số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp. Đồng thời, dấu bao gồm: dấu được làm tại các cơ sở khắc dấu hoặc dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và chữ ký số.

4/ Thay đổi tỷ lệ vốn trong doanh nghiệp Nhà nước

- Theo Điều 88 Luật Doanh nghiệp năm 2020,  khái niệm Doanh nghiệp Nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thay vì 100% vốn điều lệ như quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm:

a) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

b) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

5/ Quyền của cổ đông phồ thông: bỏ quy định về thời hạn sở hữu cổ phần phồ thông

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp hiện hành:  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng…; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (thay vì 10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây:…(khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

6/ Tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động lại: Chỉ cần báo trước 03 ngày

- Theo khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành là 15 ngày – khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp nam 2014).

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; khi Luật Doanh nghiệp này có hiệu lực thi hành thì Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 sẽ chấm dứt hiệu lực.

Bài viết liên quan