Miễn lệ phí môn bài 03 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh

3/14/23 1:28 AM
 

Ngày 09/7/2020, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 65/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài.

Theo quy định bổ sung mới các trường hợp được miễn lệ phí môn bài gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân và chi nhánh, văn phòng đại diện; cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Trường hợp tổ chức mới thành lập: hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Chi nhánh, văn phòng đại diện… của doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập trong thời gian này cũng được miễn lệ phí môn bài.

Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Trường hợp có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm mức thu là 1.000.000 đồng/năm; doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm; doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/8/2020

Bài viết liên quan