Nới lỏng điều kiện vay gói 30.000 tỷ.
5/10/23 6:12 AM
Ngày 31 tháng 10 năm 2013 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 18/2013/TT-BXD về sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ (gói 30.000 tỷ).

 

Theo đó, ngoài các đối tượng đã quy định trước đây như: chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà chuyển đổi công năng… và buộc phải có đất sạch, thì nay các chủ đầu tư các dự án nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội đều thuộc diện được vay gói 30.000 tỷ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2013.

Bài viết liên quan