Nghị định 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

3/17/23 1:21 AM
 

Ngày 14/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, Điều 22 quy định các trường hợp miễn kiểm tra chuyên ngành trước thông quan bao gồm:

1. Các trường hợp miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật, quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên,

2. Các trường hợp miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, cụ thể:

  • Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh có trị giá hải quan được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

  • Hàng hóa nhập khẩu trong danh mục và định lượng miễn thuế theo quy định của pháp luật phục vụ cho công tác và sinh hoạt của tổ chức nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao;

  • Hành lý của người nhập cảnh trong định mức miễn thuế;

  • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

3. Các trường hợp miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng như sau:

  • Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh có trị giá hải quan được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

  • Hàng hóa tạm nhập khẩu để bán tại của hàng miễn thuế.

  • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Quy định trên không áp dụng trong trường hợp các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có cảnh báo về an toàn thực phẩm, lây lan dịch bệnh, gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng con người, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, nguy hại cho kinh tế, cho an ninh quốc gia hoặc có văn bản thông báo dừng áp dụng chế độ miễn kiểm tra chuyên ngành trước thông quan.

Nghị định 85/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 và bãi bỏ Quyết định 43/2017/QĐ-TTg; bãi bỏ các Điều 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; quy định liên quan đến thủ tục tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, vào, rời cảng thủy nội địa tại các Điều 5, 6, 7, 10 Quyết định 34/2016/QĐ-TTg; Điều 8 Nghị định 27/2011/NĐ-CP; Điểm 1 khoản 7 Điều 7 Nghị định 132/2018/NĐ-CP; Cụm từ “sản phẩm mang theo người nhập cảnh, gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi của người nhập cảnh để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi” tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP; Nội dung quy định về kiểm tra chuyên ngành tại khoản 5, khoản 6 Điều 60 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 31 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

Nguồn Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Bài viết liên quan