NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 87/2007/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
5/10/23 6:10 AM

1. Tạo điều kiện để ngư­ời lao động đư­ợc biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của ng­ười lao động.

2. Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của ng­ười quản lý công ty đối với người lao động; tạo điều kiện để các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của công ty hoạt động theo quy định của pháp luật trong việc thực hiện quyền dân chủ cho ng­ười lao động.

3. Thiết lập mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Hepza đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện Nghị định 87/2007/NĐ-CP và Thông tư 32/2007/TTLT-TLĐLĐ-BLĐTBXH.

P.QLLĐ

Bài viết liên quan