Phổ biến Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

3/15/23 3:23 AM
 

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH...

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2022. Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Ban Quản lý thông tin để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

Bài viết liên quan