Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

3/23/23 3:12 AM
 

Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg về Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập là hàng hoá đưa từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam theo Khoản 2 Điều 28 Luật Thương Mại.

Theo quyết định này, các đối tượng áp dụng gồm có các Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hoá và Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá nhập khẩu kèm theo quyết định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019 và thay thế quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Bài viết liên quan