Quyết định số 572/QĐ-BKHCN ngày 19/3/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

3/23/23 4:50 AM
 

Thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Nghị định số 13/2019/NĐ-CP), Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai Nghị định với những nội dung chính sau đây:

1. Ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định

- Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với những thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP);

- Công văn hướng dẫn các Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP;

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn vinh danh, khen thưởng đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

2. Tổ chức thực hiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ; thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông qua cơ chế một cửa theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Xây dựng và ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Điều tra, khảo sát, nhận diện các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện công nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP, xây dựng phương án hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Xây dựng thuyết minh, đề xuất nhu cầu kinh phí để tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm.

3. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về việc triển khai Nghị định

3.1. Tuyên truyền, phổ biến về Nghị định:

- Tổ chức hội thảo phổ biến, tuyên truyền tại: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác;

- Xây dựng chuyên đề về Nghị định trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Giới thiệu các quy định mới của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP trên các trang báo, kênh phát thanh truyền hình, mạng xã hội;

- Xây dựng phương án phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp nhằm phổ biến, tuyên truyền chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

3.2. Đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý ở địa phương về hoạt động cấp chứng nhận và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

4. Triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

- Hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giải mã công nghệ và sản xuất kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ;

- Hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ miễn phí dịch vụ khi sử dụng máy móc, trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà nước;

- Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ tham gia các dự án hỗ trợ thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ của Nhà nước;

- Tập hợp kiến nghị của doanh nghiệp khoa học và công nghệ và phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc ưu tiên xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Thực hiện việc ưu tiên trong xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình ươm tạo và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2030.

Các nhiệm vụ cụ thể và đơn vị tổ chức thực hiện quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bài viết liên quan