Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 24/6/2019 về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam

3/21/23 8:13 AM
 

Ngày 24/6/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 777/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cụ thể, 1 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH, BHTN, đó là thủ tục truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp trợ cấp BHXH trong các trường hợp:

  • Hết hạn hưởng, không còn tên trong danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận;

  • Người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tiếp không nhận tiền, cơ quan BHXH đã tạm dừng in danh sách chi trả;

  • Truy lĩnh BHXH một lần của những năm trước.

Bên cạnh đó, công bố danh sách 18 thủ tục hành chính thay thế thuộc lĩnh vực giải quyết các chế độ BHXH; chi trả các chế độ BHXH, BHTN, đơn cử như:

  • Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau;

  • Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản;

  • Thủ tục giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần;

  • Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu;...

Quyết định 777/QĐ-BHXH có hiệu lực kể từ ngày ký 24/6/2019 và thay thế Quyết định 1055/QĐ-BHXH ngày 25/7/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bài viết liên quan