Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch

3/23/23 3:59 AM
 

Ngày 07/05/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Nghị định gồm 6 chương, 47 điều quy định về điều kiện năng lực chuyên môn đối với tổ chức tư vấn lập quy hoạch, tiêu chí đánh giá thực hiện quy hoạch, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức tham gia lập quy hoạch, nhiệm vụ lập quy hoạch, nội dung quy hoạch, lấy ý kiến về quy hoạchtrách nhiệm, quyền hạn hội đồng thẩm định quy hoạchxây dựng, vận hành hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

 

Quy hoạch các KCX, KCN Thành phố Hồ Chí Minh

Nghị định cũng ban hành kèm theo phụ lục danh mục và tỷ lệ bản đồ quy hoạch, nội dung quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng quốc gianội dung quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2019.

Bài viết liên quan