Quy định mới
5/10/23 6:09 AM

Ngày 30/6/2010, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số  94/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất khẩu. Thông tư hướng dẫn thực hiện tạm hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa thực xuất khẩu chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng; hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu trong một số trường hợp khác và quy  định về hồ sơ thủ tục, trình tự hoàn thuế. Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 04/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

Hóa chất mới chỉ được sử dụng, lưu thông sau khi có kết quả đánh giá

Đây là quy định tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Thông tư quy định về điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất ngành công nghiệp; hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp; hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp; lập, thẩm định hồ sơ cho phép sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất cấm trong ngành công nghiệp; biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất và xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất trong ngành công nghiệp; phiếu kiểm soát mua, bán hoá chất độc; xây dựng phiếu an toàn hoá chất; hồ sơ đăng ký và tổ chức đánh giá hóa chất mới; bảo mật thông tin hóa chất. 
 
Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (giấp chứng nhận); Bộ Công Thương cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp (giấy phép).

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất đang sản xuất, kinh doanh trước ngày Thông tư có hiệu lực nhưng chưa được cấp giấy phép, nếu có nhu cầu tiếp tục sản xuất, kinh doanh thì phải làm thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định của Thông tư. Giấy phép có thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp.

Kể từ ngày 01/01/2011, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận, giấy phép theo quy định tại Thông tư này; tổ chức cá nhân không có hoặc không đáp ứng đủ các điều kiện về sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện và hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh sẽ phải ngừng sản xuất, kinh doanh cho đến khi thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Đối với hóa chất mới, chỉ được đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường sau khi có kết quả đánh giá của tổ chức đánh giá hóa chất mới. Việc đánh giá hóa chất mới được thực hiện tại tổ chức khoa học về hóa học, y học và độc học môi trường có đủ năng lực chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ định. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 16/8/2010 và thay thế Thông tư số 12/2006/TT-BCN ngày 22/12/2006 của Bộ Công nghiệp.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gồm 12 chương, 48 điều, quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó, đưa ra những ưu đãi đối với hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả . Đồng thời, quy định cụ thể trách nhiệm quản lý Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…

Luật quy định trách nhiệm của các cơ sở sử dụng năng lượng trong công tác phối hợp, báo cáo hiện trạng sử dụng năng lượng, lập và thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại đơn vị. Khuyến khích hình thành mạng lưới các tổ chức dịch vụ để  triển khai các chương trình, dự án tiết kiệm năng lượng tại các địa phương.

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2011. 
 
BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan