Quy định mới về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
5/10/23 6:09 AM

Theo đó, lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài chuyển từ VN ra nước ngoài là lợi nhuận hợp pháp được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại VN theo Luật Đầu tư, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Trường hợp nhà đầu tư kết thúc hoạt động đầu tư tại VN, lợi nhuận chuyển ra nước ngoài là tổng số lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài thu được trong quá trình đầu tư trực tiếp tại VN, trừ đi các khoản lợi nhuận đã được sử dụng để tái đầu tư, các khoản lợi nhuận đã chuyển ra nước ngoài trong quá trình hoạt động và các khoản đã sử dụng cho các chi tiêu khác của nhà đầu tư nước ngoài tại VN.

Điểm mới của Thông tư 186 là nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại VN của năm phát sinh lợi nhuận trong trường hợp báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài đầu tư của năm phát sinh lợi nhuận vẫn còn số lỗ lũy kế sau khi đã chuyển lỗ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, thông tư quy định nhà đầu tư nước ngoài được chuyển hàng năm số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại VN ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính, sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước VN theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Trường hợp nhà đầu tư kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại VN, nhà đầu tư được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước VN theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế.

BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan