Quy định mới về lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

3/23/23 2:58 AM
 

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/5/2019, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2019, mỗi dự án đầu tư chỉ lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường, không lập hồ sơ pháp lý môi trường riêng lẻ cho từng hạng mục, từng giai đoạn của dự án.

Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, trong quá trình triển khai, dự án chưa đi vào vận hành, căn cứ vào khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau đây:

  • Chủ dự án không triển khai thực hiện hạng mục nào trong giai đoạn thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

  • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

  • Tăng quy mô, công suất (mở rộng dây chuyền sản xuất chính, bổ sung công trình, hạng mục chính) của dự án làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý chất thải của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

  • Thay đổi công nghệ sản xuất sản phẩm chính của dự án; thay đổi công nghệ xử lý chất thải của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

  • Mở rộng quy mô đầu tư của khu công nghiệp; bổ sung vào khu công nghiệp ngành nghề đầu tư thuộc các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Chủ dự án chỉ được tiếp tục triển khai thực hiện dự án hoặc thực hiện những nội dung thay đổi sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sau thay thế cho quyết định phê duyệt trước đó.

Bài viết liên quan