Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

3/16/23 4:23 AM
 

Ngày 07/11/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BXD về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong hoạt động quản lý đầu tư xây dựng.

Thông tư này:

- Bổ sung thêm Điều 1a: giải thích từ ngữ vào sau Điều 1 Thông tư 03/2016/TT-BXD; theo đó, Thông tư hướng dẫn xác định số tầng của Tòa nhà và quy định về trường hợp cụ thể không tính tầng tum, tầng lửng vào số tầng của công trình.

- Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Phụ lục 1 “Phân cấp công trình Xây dựng theo quy mô công suất hoặc tầm quan trọng” của Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

- Sửa đổi bổ sung một số quy định tại Phụ lục 2 “Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu” của Thông tư số 03/2016/TT-BXD.   

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Bài viết liên quan