Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

3/14/23 8:32 AM
 

Ngày 05/5/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2020/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường theo quy định này là nước thải công nghiệp thải vào nguồn tiếp nhận nước thải theo quy định pháp luật và nước thải sinh hoạt trừ trường hợp miễn thu phí theo Điều 5 Nghị định.

Nước thải công nghiệp là nước thải từ các nhà máy, địa điểm, cơ sở sản xuất, chế biến của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định. Trong đó bao gồm cả hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cảng cá, khu công nghệ cao và các khu khác.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường là các đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp phát sinh trên địa bàn.

Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định căn cứ vào tổng lượng nước thải trung bình trong năm dưới hoặc trên 20 m3/ngày.

Nghị định này thay thế Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Các địa phương (hoặc khu đô thị) triển khai thực hiện thu giá dịch vụ thoát nước theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/ 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì không thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định tại Nghị định này.

 

 

Bài viết liên quan