Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

3/17/23 4:23 AM
 

Ngày 30/8/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 quy định về trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, bổ sung quy định về Tiêu chí xây dựng Danh sách doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan, cụ thể:

  • Tại thời điểm đánh giá, doanh nghiệp bị cơ quan hải quan đánh giá là không tuân thủ pháp luật.

  • Tại thời điểm đánh giá, doanh nghiệp bị cơ quan hải quan phân loại là doanh nghiệp rủi ro cao hoặc doanh nghiệp rủi ro rất cao hoặc doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa dưới 365 ngày.

  • Trong thời gian 730 ngày (02 năm) trở về trước tính đến ngày đánh giá, doanh nghiệp bị cơ quan hải quan xử lý vi phạm về hành vi khai sai trị giá hải quan dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, với mức độ xử phạt và số tiền xử phạt theo quy định của Bộ Tài chính hoặc bị cơ quan quản lý Nhà nước xử lý vi phạm về hành vi gian lận, trốn thuế.

Thông tư này cũng sửa đổi quy định về nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu; Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu; Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan tại Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2019.

Bài viết liên quan