Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

3/15/23 3:37 AM
 

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 122/2021/NĐ-CP...

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Theo đó, hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư vẫn gồm phạt cảnh cáo và phạt tiền. Tuy nhiên mức phạt tiền tối đa có sự thay đổi lên tới 500 triệu đồng trong lĩnh vực quy hoạch, 300 triệu đồng trong lĩnh vực đầu tư, đấu thầu; lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp là 100 triệu đồng.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư hoặc báo cáo không đúng thời hạn theo quy định; Không gửi thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư; Không thông báo hoặc không gửi quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động dự án đầu tư đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư;…

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;…

Ngoài ra, đối với vi phạm về thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Không thực hiện theo đúng nội dung tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Không thực hiện thủ tục thanh lý dự án đầu tư và các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật; Ngừng hoạt động của dự án đầu tư với tổng thời gian quá 12 tháng….

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Bài viết liên quan