Quy trình cấp lại Giấy phép xây dựng
5/10/23 6:12 AM

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính Phủ về Cấp phép xây dựng và Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Cấp phép xây dựng, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh bổ sung quy trình “Cấp lại Giấy phép xây dựng” đối với những trường hợp Giấy phép xây dựng đã cấp bị rách, nát hoặc mất. Giấy phép xây dựng được cấp lại dưới hình thức bản sao.

Bài viết liên quan