Sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu

3/14/23 4:28 AM
 

Ngày 09/6/2020, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 3776/TCHQ-GSQL về sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu.

Theo đó, người khai hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng mã số mã vạch của nước ngoài gắn trên hàng hóa, bao bì sản phẩm xuất khẩu.

Việc ủy quyền sử dụng mã nước ngoài: Bằng chứng cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chủ sở hữu mã nước ngoài ủy quyền sử dụng bao gồm một trong các hình thức: văn bản ủy quyền, thư ủy quyền hoặc hợp đồng gia công hoặc thư điện tử ủy quyền hoặc các hình thức ủy quyền khác được quốc tế công nhận, có ký tên và đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các tài liệu cung cấp.

Công văn này thay thế các công văn của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về sử dụng mã số mã vạch nước ngoài gắn trên hàng hóa xuất khẩu.

Bài viết liên quan