Tái sử dụng nước thải sau xử lý tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

3/14/23 1:38 AM
 

Việc tái sử dụng nước thải sau xử lý của Trạm xử lý nước thải tập trung khu chế xuất, khu công nghiệp nhằm mục đích để tưới cây và rửa đường trong phạm vi các KCX-KCN không chỉ đáp ứng cho việc sử dụng nước tiết kiệm có hiệu quả, đồng thời còn góp phần bổ cập nguồn nước dưới đất, hạn chế việc khai thác nước dưới đất và rất cần thiết trong điều kiện hiện nay.

Căn cứ văn bản số 1929/TCMT-QLCT ngày 22/6/2020 của Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tái sử dụng nước thải sau xử lý tại các KCX-KCN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn và căn cứ nhu cầu cần thiết tái sử dụng nước thải sau xử lý của các Trạm XLNT tập trung của các KCX-KCN, Ban Quản lý đã có văn bản số 1770/BQL-MT ngày 14/7/2020 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị các nội dung liên quan đến việc tái sử dụng nước thải sau xử lý như sau:

1. Hướng dẫn các Công ty Phát triển hạ tầng KCX, KCN thực hiện việc tái sử dụng nước thải sau xử lý các Trạm XLNT tập trung của các KCX-KCN đạt quy chuẩn quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT để tưới cây và rửa đường trong phạm vi KCX-KCN. Điều này đã được khuyến khích thực hiện theo quy định tại Luật Tài nguyên nước năm 2012, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và phù hợp với nhu cầu cần thiết tái sử dụng nước sau xử lý, góp phần tiết kiệm tài nguyên nước, bổ cập nguồn nước dưới đất và hạn chế việc khai thác nước dưới đất.

2. Ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với nước sử dụng cho mục đích tưới cây, rửa đường, nhằm tạo cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp thực hiện việc tái sử dụng nước sau xử lý theo đúng quy định.

Ban Quản lý sẽ triển khai hướng dẫn việc tái sử dụng nước thải sau xử lý để tưới cây, rửa đường đến các doanh nghiệp sau khi được hướng dẫn của các Bộ ngành chức năng./.

Bài viết liên quan