Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ năm 2013-2014 tại khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
5/10/23 6:12 AM

Để công tác phòng ngừa cháy nổ trong mùa khô cuối năm 2013 và năm 2014 đạt hiệu quả, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban quản lý) yêu cầu Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Công ty phát triển hạ tầng KCX – KCN (Công ty PTHT), Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Doanh nghiệp KCX - KCN triển khai thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ sau:

- Thường xuyên chỉ đạo thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức phòng cháy và chữa cháy tại đơn vị, tăng cường thực tập bổ sung phương án chữa cháy tối ưu, tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, được đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và trang bị phương tiện đáp ứng yêu cầu dập tắt đám cháy ngay từ ban đầu. Lưu ý và kiên quyết ngăn chặn tình trạng đốt rác, đốt cỏ khô gây cháy, cháy lan, cháy lớn; Đồng thời tổ chức quản lý tốt các nguồn nhiệt có thể phát sinh cháy, nhất là nguồn điện sinh hoạt: đun nấu, thờ cúng, ủi quần áo; nguồn lửa từ bếp gas.

- Người đứng đầu đơn vị trong phạm vi quản lý và nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm:

  1. Ban hành các quy định, nội quy và biện pháp về phòng cháy và chữa cháy;
  2. Tổ chức thực hiện các quy định, nội quy, điều kiện an toàn, biện pháp về phòng cháy và chữa cháy và yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;
  3. Tổ chức tuyên tuyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; quản lý và duy trì hoạt động của đội PCCC cơ sở;
  4. Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy, xử lý hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy; Tổ chức khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy;
  5. Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy, chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; Xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy; Tổ chức chữa cháy và giải quyết khắc phục hậu quả cháy;
  6. Bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy;
  7. Tổ chức thống kê, báo cáo thông kê theo định kỳ về tình hình phòng cháy và chữa cháy; Thông báo kịp thời cho cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trực tiếp quản lý thay đổi lớn có liên quan đến bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy của đơn vị mình;
  8. Phối hợp với các đơn vị trong việc bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
  9. Tổ chức tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Ban quản lý chủ động phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khu vực tổ chức kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm pháp luật phòng cháy và chữa cháy, quan tâm xây dựng và sử dụng tốt lực lượng chữa cháy tại chỗ, tăng cường khả năng bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở, kho tàng, liên tục 24/ 24 giờ trong ngày, cả ngày làm việc và ngày nghỉ.

Bài viết liên quan