Tăng cường kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp
5/10/23 6:10 AM

 

Ngày 20 tháng 7 năm 2012, Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đã ban hành 02 Quyết định số 1581/QĐ-BQL-KCN-HCM và 1582/QĐ-BQL-KCN-HCM về việc thành lập 02 Đoàn Kiểm tra thực hiện pháp luật tại 37 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong 04 khu chế xuất và khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh gồm: khu chế xuất Linh Trung, khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung 2, khu công nghiệp Tân Bình và khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Mục đích kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, các mục tiêu trên giấy chứng nhận đầu tư, tình hình lao động theo quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi và bổ sung, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Báo cáo kết quả và kiến nghị xử lý vi phạm pháp luật (nếu có) theo chức năng và thẩm quyền.

Bài viết liên quan