Tăng cường quản lý trật tự xây dựng trong khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố

3/17/23 4:15 AM
 

Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) đã ban hành Công văn số 3700/BQL-QHXD ngày 05 tháng 9 năm 2019 về tăng cường quản lý trật tự xây dựng trong khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố nhằm triển khai Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố và Kế hoạch số 3333/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, các Công ty Đầu tư và Kinh doanh cơ sở hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp (Công ty hạ tầng) phải thực hiện việc tăng cường quản lý đầu tư xây dựng và quản lý hạ tầng phục vụ nhà đầu tư trong khu chế xuất, khu công nghiệp; nghiêm túc thực hiện Quy chế phối hợp số 2945/QCPH-BQL-KCN ngày 25 tháng 8 năm 2017 giữa Ban Quản lý với các Công ty hạ tầng; tăng cường công tác theo dõi hiện trường và kịp thời thông tin đến Ban Quản lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.

Công trình xây dựng tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân

Đối với Nhà đầu tư khi triển khai dự án đầu tư xây dựng phải niêm yết Giấy phép xây dựng tại công trình xây dựng (Công trình xây dựng không niêm yết Giấy phép xây dựng thì không được xây dựng) đồng thời phải tuân thủ các quy định về an toàn trong xây dựng theo Quy chuẩn QCVN 18:2014/BXD và các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ.

Bài viết liên quan