Tập huấn pháp luật thanh tra
5/10/23 6:12 AM

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2014”, căn cứ Kế hoạch 08/KH-BQLDA về tổ chức tuyên truyền, tập huấn pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và bình đẳng giới, Thanh tra thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản liên quan vào thứ Ba ngày 05 tháng 11 năm 2013.

Nội dung phổ biến các vấn đề liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập phục vụ cho việc kê khai tài sản của năm 2013.

Đối tượng tập huấn đợt này gồm có Ban Nội chính, Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Sở Nội vụ thành phố, Thanh tra các sở ngành, quận huyện, các Tổng Công ty, Công ty Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố (dành cho Ban lãnh đạo và Trưởng phòng Tổ chức).

Bài viết liên quan