Tổ chức tập huấn Văn bản pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ năm 2023

3/1/23 3:58 PM

 

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-BQL ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2023, tại Hội trường Ban Quản lý, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý tổ chức Hội nghị tập huấn các Văn bản pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 đối với công chức, viên chức của toàn cơ quan.

Tham dự hội nghị tập huấn có 40 lượt công chức, người lao động thuộc Văn phòng và các Phòng chuyên môn.

Nội dung chương trình tập huấn:

- Tập huấn, hướng dẫn các nội dung chủ yếu của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

- Hướng dẫn lập hồ sơ công việc, nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử và hủy tài liệu hết giá trị.

- Xác định Thời hạn bảo quản theo Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ về việc quy định thời hạn bảo quản tài liệu./.

Bài viết liên quan