Thông báo áp dụng hệ thống tổng đài điện thoại tự động
5/10/23 6:10 AM

Để giảm tải cho tổng đài viên trực tiếp trực điện thoại và thuận tiện cho việc liên lạc của doanh nghiệp, HEPZA đề nghị các doanh nghiệp bấm số điện thoại nội bộ của công chức, phòng chức năng khi cần liên lạc theo danh bạ điện thoại của các phòng, trung tâm (được gửi kèm).

Khi điện thoại đến HEPZA, sau khi nghe lời chào, các doanh nghiệp tiếp tục bấm phím nội bộ để liên hệ trực tiếp công chức, phòng chức năng cần gặp.

HEPZA sẽ cập nhật danh bạ điện thoại trong trường hợp có thay đổi trên website www.hepza.gov.vn

VĂN PHÒNG

Bài viết liên quan