Thông báo bổ nhiệm nhân sự mới
5/10/23 6:12 AM

Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố (Ban Quản lý) thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự mới như sau:

  1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, chuyên viên phòng Quản lý Đầu tư, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Đầu tư từ ngày 01/9/2013 theo Quyết định số 2368/QĐ-BQL ngày 23/8/2013 của Ban Quản lý.
  2. Bà Trần Lê Diên Châu, chuyên viên phòng Quản lý Đầu tư, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Đầu tư từ ngày 01/9/2013 theo Quyết định số 2369/QĐ-BQL ngày 23/8/2013 của Ban Quản lý.
  3. Ông Lê Hồng Tươi, chuyên viên phòng Quản lý Xuất nhập khẩu, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu từ ngày 01/9/2013 theo Quyết định số 2377/QĐ-BQL ngày 23/8/2013 của Ban Quản lý.

 

Ông Vũ Văn Hòa, Trưởng ban trao quyết định cho 3 cá nhân được bổ nhiệm trong buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần ngày 26/8/2013.

Bài viết liên quan