Thông báo nhân sự tháng 3/2013
5/10/23 6:11 AM

Ban Quản lý xin thông báo về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức trong tháng 3 năm 2013 như sau:

  1. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Hải – Phó Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu từ ngày 15 tháng 3 năm 2013 theo Quyết định số 820/QĐ-BQL ngày 12/3/2013 của Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố.
  2. Bổ nhiệm ông Trần Việt Hà – Phó Trưởng phòng Quản lý Đầu tư giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Đầu tư từ ngày 15 tháng 3 năm 2013 theo Quyết định số 821/QĐ-BQL ngày 12/3/2013 của Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố.

Ban Quản lý xin thông báo đến các đơn vị để thuận tiện liên hệ công tác.

Bài viết liên quan