Thông báo số 1443/BQL-KCN-HCM ngày 04/7/2012 của Ban quản lý các KCX-KCN Thành phố đề nghị doanh nghiệp nộp báo cáo triển khai dự án đầu tư.
5/10/23 6:10 AM

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 2/3/2012 về chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp;

Thực hiện văn bản số 2479/BKHĐT-QLKKT ngày 11/4/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 2/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp; Bộ Kế hoạch Đầu tư đã chỉ đạo Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban quản lý) tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ hoạt động của các dự án đầu tư trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp (KCX-KCN);

Nay Ban quản lý đề nghị các doanh nghiệp đang hoạt động tại các KCX-KCN báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư, văn bản có mẫu đính kèm, file mẫu báo cáo đăng tại trang www.hepza.gov.vn

Doanh nghiệp hoàn tất báo cáo và gửi về Phòng Quản lý doanh nghiệp, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh hoặc qua địa chỉ mail Phòng Quản lý doanh nghiệp: enterprise.hepza@tphcm.gov.vn; hoặc qua fax: 38294271 trước ngày 14/7/2012.

Trong quá trình thực hiện, nếu doanh nghiệp có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý doanh nghiệp (HEPZA) điện thoại: 38232576 – 38290405.

Bài viết liên quan