Thông báo số 1564/TB-BQL_KCN _HCM ngày 18/7/2012 của Ban quản lý các KCX-KCN Thành phố đề nghị doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định hiện hành
5/10/23 6:10 AM

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 1762/CV-UB-KT ngày 11/05/1998 và văn bản số 1469/UB-CNN ngày 08/05/2000 nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp liên quan đến việc cấp chủ quyền tài sản, từ năm 1998 Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban quản lý) đã thực hiện cấp Giấy xác nhận quyền sở hữu nhà xưởng (vật kiến trúc) để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư tại khu chế xuất, khu công nghiệp trong việc thế chấp, cầm cố tài sản để vay vốn ngân hàng.

Ngày 15/07/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2005/NĐ-CP về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. Thực hiện theo quy định này, các doanh nghiệp đã nộp hồ sơ và được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thay thế Giấy xác nhận quyền sở hữu nhà xưởng (vật kiến trúc). Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua còn một số doanh nghiệp vẫn đang sử dụng Giấy xác nhận quyền sở hữu nhà xưởng (vật kiến trúc) do Ban quản lý cấp để thực hiện các giao dịch bất động sản.

Đến nay, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ban hành ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì hồ sơ đăng ký hợp lệ liên quan đến quyền sở hữu công trình xây dựng là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” và không đề cập đến Giấy chứng nhận sở hữu (vật kiến trúc) do Ban quản lý cấp.

Do đó, để các doanh nghiệp thuận tiện thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản gắn liền với đất trong khu chế xuất, khu công nghiệp, Ban quản lý đề nghị quý doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mọi chi tiết có liên quan đến thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Xây dựng – Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 38.235.219, fax: 38.294.271, hoặc thông tin tại trang web http://www.hepza.gov.vn


Ban quản lý thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện.

Bài viết liên quan