Thông báo Về thay đổi Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố

3/14/23 2:20 AM
 

Ngày 11/02/2022, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố ban hành Thông báo số 329/TB-BQL về thay đổi Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý).

Theo đó, ông Phạm Thanh Trực, Phó Trưởng ban được Trưởng ban Ban Quản lý ủy quyền thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Quản lý.

Ban Quản lý thông tin đến các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí và các cơ quan báo chí được biết.

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 2681/TB-BQL ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ban Quản lý về Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí./.

Bài viết liên quan