Thông báo về việc nghỉ Lễ Ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm 2013
5/10/23 6:12 AM

Căn cứ Thông báo số 25/TB-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về nghỉ Lễ Ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm 2013, theo đó, cán bộ công chức, viên chức, nhân viên cơ quan Ban Quản lý được nghỉ Ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm 2013 trong 01 (một) ngày: ngày 19 tháng 4 năm 2013 (nhằm ngày 10 tháng 3 Âm lịch).

Văn phòng xin thông báo đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, nhân viên cơ quan được biết và thực hiện./.

Bài viết liên quan