Thông báo về việc tuyển chọn, xét chọn các đề tài, dự án SXTN năm 2013 thuộc Chương trình Hóa dược
5/10/23 6:10 AM

Để thực hiện các nội dung của Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược) Bộ Công Thương đã có Chương trình Hóa dược và đã lựa chọn được danh mục các đề tài, dự án dự kiến triển khai cho năm 2013.

Bộ Công Thương xin thông báo:

1. Tổ chức tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế chủ trì các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm (SXTN) thực hiện năm 2013 thuộc Chương trình Hóa dược.

2. Mẫu Hồ sơ tham gia tuyển chọn, xét chọn và Quyết định số 2338/QĐ-BCT ngày 07 tháng 5 năm 2012 về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án để tuyển chọn thực hiện năm 2013 thuộc Chương trình Hóa dược được tải tại trang tin điện tử Công Thương Việt Nam (địa chỉ http://www.moit.gov.vn) hoặc trang tin điện tử của Cục Hóa chất (địa chỉ http://cuchoachat.gov.vn).

3. Hồ sơ tuyển chọn, xét chọn cần được đăng ký theo Danh mục các đề tài, dự án SXTN để tuyển chọn, xét chọn thực hiện năm 2013.

4. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn (sau đây gọi tắt là Hồ sơ) bao gồm: một (01) bộ hồ sơ gốc và chín (09) bản sao bộ hồ sơ gốc (Hồ sơ đóng thành quyển và đóng dấu giáp lai), được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ các nội dung sau:

  • Tên đề tài/ dự án SXTN đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn;
  • Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp  thực hiện đề tài/dự án SXTN (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);
  • Họ tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện (chủ nhiệm) đề tài/dự án SXTN và danh sách những người tham gia thực hiện (chỉ ghi danh sách cá nhân đã có xác nhận tham gia phối hợp);
  • Danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

5. Bộ hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn gồm:

  • Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài/dự án SXTN theo biểu mẫu quy định (Biểu B1-1-DONTC);
  • Thuyết minh thực hiện đề tài/dự án SXTN theo biểu mẫu quy định (Biểu B1-2-TMĐTKHCN, B1-2-TMDASXTN);
  • Báo cáo tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện đề tài/ dự án SXTN theo biểu mẫu quy định (Biểu B1-3-LLTC);
  • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và cá nhân tham gia thực hiện chính đề tài/ dự án SXTN có xác nhận của cơ quan công tác (đối với cá nhân đang công tác) (Biểu B1-4-LLCN);
  • Văn bản xác nhận của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện đề tài/ dự án SXTN (nếu có) theo biểu mẫu quy định (Biểu B1-5-PHNC);
  • Văn bản pháp lý chứng minh năng lực về nhân lực, trang thiết bị và khả năng tài chính để thực hiện đề tài/ dự án SXTN.

6. Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn ngày 04 tháng 6 năm 2012.

7. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Hóa dược, tầng 2, phòng 18, số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. Mọi chi tiết xin liên hệ với Văn phòng Hóa dược được đặt tại Cục Hóa chất, điện thoại/fax: (04) 2220 5118, email: hadt@moit.gov.vn

Bài viết liên quan