Thông tư 41/2019/TT-BCT ngày 16/12/2019 về việc bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương

3/16/23 7:05 AM
 

Ngày 16/12/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 41/2019/TT-BCT về việc bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương.

Theo đó, ban hành bổ sung Danh mục chi tiết mã số HS tại một số Thông tư sau:

- Phụ lục I – Danh mục chi tiết theo mã HS đối với thóc, gạo xuất khẩu quy định tại Thông tư 30/2018/TT-BCT;

- Phụ lục II – Danh mục chi tiết theo mã HS đối với tinh dầu xá xị tạm nhập, tái xuất quy định tại Thông tư 10/2011/TT-BCT;

- Phụ lục III – Danh mục chi tiết theo mã HS đối với kim cương thô quy định tại Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC;

- Phụ lục IV – Danh mục chi tiết theo mã HS đối với xăng, dầu quy định tại Thông tư 38/2014/TT-BCT;

- Phụ lục V – Danh mục chi tiết theo mã HS đối với khoáng sản xuất khẩu bổ sung mã HS tại Phụ lục 1 Thông tư 12/2016/TT-BCT;

- Phụ lục VI – Danh mục chi tiết theo mã HS đối với nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá quy định tại Thông tư 57/2018/TT-BCT;

- Phụ lục VII – Danh mục chi tiết theo mã HS đối với máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá bổ sung mã HS tại Phụ lục 72 Thông tư 57/2018/TT-BCT;

- Phụ lục VIII – Danh mục chi tiết theo mã HS đối với than xuất khẩu bổ sung mã HS tại Phụ lục I Thông tư 15/2013/TT-BCT.

Lưu ý: Nguyên tắc áp dụng danh mục

- Trường hợp chỉ liệt kê mã HS 4 số thì toàn bộ các mã HS 8 số thuộc nhóm HS 4 số này đều được áp dụng.

- Trường hợp chỉ liệt kê mã HS 6 số thì toàn bộ các mã HS 8 số thuộc nhóm HS 6 số này đều được áp dụng.

- Trường hợp liệt kê chi tiết đến mã HS 8 số thì chỉ mã HS 8 số đó mới được áp dụng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/01/2020.

Bài viết liên quan