Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

3/24/23 1:36 AM
 

Ngày 28/12/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 42/2018/TT-BLĐTBXH quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/02/2019, bao gồm 5 định mức:

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với đối tượng nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Phụ lục 1;

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với đối tượng nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Phụ lục 2;

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với đối tượng nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Phụ lục 3;

4. Định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với đối tượng nhóm 5: Người làm công tác y tế được quy định tại Phụ lục 4;

5. Định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với đối tượng nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên được quy định tại Phụ lục 5.

Theo đó, thời gian huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người quản lý, phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động là 16 giờ. Định mức kinh tế - kỹ thuật huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được tính trong điều kiện lớp học chuẩn 60 học viên, trường hợp số lượng học viên thay đổi tối đa là 120 học viên/lớp, tối thiểu là 30 học viên/lớp. Nếu số lượng học viên thay đổi so với lớp chuẩn 60 học viên thì tính giá sẽ thay đổi theo số lượng học viên đối với những yếu tố biến đổi.

Khi tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng người quản lý, phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức phù hợp.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể về nội dung huấn luyện, người huấn luyện công tác an toàn, vệ sinh lao động cho người làm công tác an toàn vệ sinh lao động.

Bài viết liên quan