Thông tư 42/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế

3/21/23 8:10 AM
 

Ngày 12/7/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 42/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế.

Theo đó, bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 hướng dẫn về việc giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế.

Trước đây, quy định về "giảm 50% thuế thu nhập với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế" được quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định 29/2008/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 10/4/2008).

Quy định giảm thuế nêu trên phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật Thuế TNCN 2007: những khoản thu nhập của cá nhân được ưu đãi về thuế quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 01/01/2009 thì tiếp tục được hưởng ưu đãi.

Tuy nhiên, Nghị định 82/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ 10/7/2018) thay thế Nghị định 29/2008/NĐ-CP, vì có hiệu lực sau ngày 01/01/2009 nên để phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật Thuế TNCN 2007, không còn quy định việc miễn thuế TNCN với cá nhân làm việc tại khu kinh tế.

Thông tư 42/2019/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 26/8/2019.

Bài viết liên quan