Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội về thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
5/10/23 6:10 AM

Ngày 18 tháng 11 năm 2011, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 33/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ thời gian làm việc, nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2012.

Bài viết liên quan