Thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý Cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý Cụm công nghiệp ban hành
5/10/23 6:11 AM

Theo đó, đối với các Cụm công nghiệp có diện tích lớn hơn 75 ha đáp ứng đủ điều kiện theo quy định (như có chủ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; tổng diện tích đất đã cho thuê đạt ít nhất 40% diện tích đất công nghiệp của Cụm công nghiệp; quy hoạch chi tiết của Cụm công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành; đã xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung hoặc có cam kết của chủ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng về thời hạn xây dựng công trình xử lý nước thải Khu công nghiệp sau khi được chuyển đổi và đáp ứng các điều kiện quy định tại các Khoản 2, 3, 4, và 5 Điều 6 Nghị định 29/2008/NĐ-CP), thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập hồ sơ chuyển đổi các Cụm công nghiệp thành Khu công nghiệp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Đối với các Cụm công nghiệp không đáp ứng các điều kiện trên thì thực hiện thành lập Cụm công nghiệp theo quy định. Việc thành lập Cụm công nghiệp từ Cụm công nghiệp đã hình thành trước khi quy chế có hiệu lực, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện lập hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp, nộp Sở Công Thương để tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 11 năm 2012./.

Văn phòng

Bài viết liên quan