Thông tin Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

3/14/23 4:19 AM
 

Ngày 11 tháng 6 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 68/NĐ-CP tại Khoản 1 Điều 1 đã thay đổi nội dung “quy hoạch cụm công nghiệp” thành “phương án phát triển cụm công nghiệp”. Phương án phát triểm cụm công nghiệp là việc sắp xếp, phân bố không gian phát triển cụm công nghiệp hợp lý gắn với các chính sách, giải pháp quản lý, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh từng thời kỳ trên cơ sở bảo vệ môi trường tiết kiệm, hiệu quả sử dụng đất và các nguồn lực, tài nguyên khác của địa phương. Phương án này là một nội dung của quy hoạch tỉnh, được tích hợp vào quy hoạch tỉnh trong từng thời kỳ.

Để thúc đẩy phát triển cụm công nghiệp, Nghị định có bổ sung nội dung về việc đầu tư theo hình thức “đối tác công tư” đối với dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Trong trường hợp này, việc lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện theo pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Thời gian lựa chọn chủ đầu tư không tính vào thời gian thẩm định thành lập cụm công nghiệp.

Đồng thời, Nghị định cũng quy định về quyền hạn, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc giải quyết các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp. Theo đó, tùy tình hình của địa phương có thể phân cấp cho Sở Công thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các thủ tục này.    

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2020.

Bài viết liên quan