Thông tin Quyết định số 3624/QĐ-BCT ngày 09/12/2019 của Bộ Công thương Về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D điện tử

3/16/23 7:08 AM
 

Ngày 09 tháng 12 năm 2019, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 3624/QĐ-BCT (sau đây gọi tắt là Quyết định số 3624) về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D điện tử.

Theo đó, Bộ Công thương hướng dẫn, như sau

1. Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D điện tử cho hàng hóa xuất khẩu sang các nước Cam-pu-chia, Bờ-ru-nây, In-đô-nê-xia, Ma-lai-xia, Xinh-ga-po và Thái Lan;

2. Trường hợp đề nghị cấp bổ sung Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D bản giấy cho hàng hóa xuất khẩu sang các thị trường nêu trên, thương nhân nộp đơn đề nghị cấp C/O theo mẫu số 04 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP của Chính phủ và mẫu C/O mẫu D bản giấy đã khai hoàn chỉnh cho cơ quan, tổ chức cấp C/O;

3. Trong thời hạn 6 giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O mẫu D điện tử đối với trường hợp hồ sơ đề nghị cấp C/O mẫu D điện tử phù hợp với quy định hiện hành, cơ quan, tổ chức cấp C/O duyệt cấp C/O mẫu D điện tử trên Hệ thống eCOSys để gửi dữ liệu C/O đã cấp sang các nước thành viên ASEAN qua cơ chế một cửa quốc gia;

4. Trong trường hợp thương nhân đề nghị cấp bổ sung C/O mẫu D bản giấy, trong thời hạn 2 giờ làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị cấp C/O và mẫu C/O mẫu D bản giấy đã khai hoàn chỉnh, phù hợp với C/O mẫu D điện tử đã cấp, cơ quan, tổ chức cấp C/O trả kết quả cấp C/O mẫu D bản giấy.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Bài viết liên quan