Thông tin về nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14

3/14/23 3:34 AM
 

Ngày 18/6/2020, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 (đính kèm).

Về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Điều 4), Luật này đã bổ sung và bãi bỏ một số văn bản, cụ thể là bổ sung Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và bãi bỏ Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Luật đã quy định cụ thể hơn về quyền và cách thức tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cũng như các dự thảo luật khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong (Điều 6) nhằm tăng cường vai trò của tổ chức này trong hoạt động xây dựng pháp luật.

Về quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật (Điều 12), Luật đã bổ sung trường hợp khi một phần nội dung của văn bản đã ban hành khác với văn bản mới nhưng vẫn còn phù hợp với thực tiễn thì được tiếp tục áp dụng nhưng phải được quy định cụ thể trong văn bản mới.

Luật cũng sửa đổi và bổ sung một số nội dung liên quan đến trình tự xây dựng, thẩm tra, xem xét, thông qua các dự án luật để đảm bảo tính chặt chẽ và hiệu quả trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài ra, Luật đã bổ sung một số đối tượng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn (Điều 148) như thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thông tư của Bộ trưởng, thông tư của Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Bài viết liên quan