Thông tin về nội dung Thông tư số 13/2020/TT-BCT của Bộ Công thương về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương

3/14/23 1:57 AM
 

Ngày 18/6/2020, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

Theo đó, các lĩnh vực đầu tư kinh doanh được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ về điều kiện đầu tư kinh doanh bao gồm:

  • Lĩnh vực kinh doanh thực phẩm (quản lý an toàn thực phẩm);

  • Lĩnh vực hóa chất (quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học);

  • Lĩnh vực kinh doanh khoáng sản (về xuất khẩu khoáng sản);

  • Lĩnh vực điện lực (quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực).

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 03/8/2020.

Bài viết liên quan