Thực hiện các báo cáo lao động định kỳ
5/10/23 6:13 AM

Thực hiện quy định về chế độ thống kê, báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động người Việt Nam; lao động là người nước ngoài; báo cáo tai nạn lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp thực hiện việc báo cáo định kỳ như sau:

1. Báo cáo về Ban Quản lý (Phòng Quản lý Lao động) – địa chỉ số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, quận 1.

  • Hàng quý, Báo cáo khai trình tình hình sử dụng lao động theo Mẫu 1C, 2C.

  • Hàng quý, Báo cáo tình hình sử dụng người lao động là người nước ngoài theo Mẫu số 16 của Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày  05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Các báo cáo nêu trên gửi về Ban Quản lý (Phòng Quản lý lao động) trước ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

2. Báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Phòng An toàn Lao động) – địa chỉ số 159 Pasteur, phường 6, quận 3.

  • Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động định kỳ một năm 2 lần (6 tháng và một năm) theo Phụ lục số 10 của Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 21/5/2012 của liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động. 

  • Báo cáo công tác an toàn - vệ sinh lao động của doanh nghiệp định kỳ một năm 2 lần (6 tháng và một năm) theo Phụ lục số 04 của Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 của liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

Báo cáo gửi trước ngày 05 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 10 tháng 01 năm sau đối với báo cáo cả năm.

Doanh nghiệp có thể tải mẫu báo cáo từ trang web của Ban quản lý http://www.hepza.hochiminhcity.gov.vn; mục Báo cáo thống kê, chọn Biểu mẫu dành cho doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Phòng Quản lý Lao động để được hướng dẫn, điện thoại: 3829.0405 (số nội bộ 32, 33) hoặc 3823.2575.

Bài viết liên quan