Thi đua “90 ngày hoàn thành vượt kế hoạch năm 2011”
5/10/23 6:10 AM

Thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, Công đoàn (CĐ) các KCX-KCN TPHCM phát động phong trào “Vì người thợ” từ nay đến cuối năm 2011. Trọng tâm của phong trào là đợt thi đua “90 ngày hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2011”.

Đối với CĐ cơ sở

Ban chấp hành CĐ cơ sở phối hợp với doanh nghiệp (DN) xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua; hình thức khen thưởng phù hợp với tình hình thực tiễn tại DN; tuyên truyền, vận động các cá nhân, tập thể đăng ký thi đua hoàn thành kế hoạch, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận hoặc doanh thu năm 2011 trước thời gian. Tham mưu cho DN tiêu chí đánh giá kết quả thi đua; qua đó biểu dương, tặng thưởng hoặc đề nghị CĐ cấp trên khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc đợt thi đua. Phổ biến đến đoàn viên, CNVC-LĐ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ thi đua để từ đó đăng ký thi đua.

Ban chấp hành CĐ cơ sở phối hợp cùng DN phân công cán bộ đánh giá tình hình, kết quả thi đua của cá nhân, tập thể để từ đó đề nghị DN có mức khen thưởng phù hợp nhằm động viên phong trào. Ngoài mức khen thưởng của DN, CĐ cơ sở dự trù kinh phí khen thưởng từ nguồn kinh phí CĐ và tổ chức khen thưởng kịp thời khi có cá nhân, tập thể hoàn thành chỉ tiêu thi đua (tùy theo nguồn kinh phí của CĐ cơ sở, mức tiền thưởng tối đa cho tập thể là 400.000 đồng và cá nhân là 200.000 đồng).  

Kết thúc đợt thi đua, Ban chấp hành CĐ cơ sở tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân trực tiếp tại nơi sản xuất khi tập thể, cá nhân hoàn thành các chỉ tiêu đăng ký thi đua. Song song đó, tổ chức tuyên truyền, học tập, nhân điển hình tiên tiến với nhiều hình thức như treo băng rôn phát động thi đua, sử dụng bảng tin tại nơi sản xuất, pa-nô, thông qua hệ thống loa truyền thanh của DN, bản tin CĐ… nhằm giới thiệu hình ảnh, thành tích của các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đối với CĐ các KCX-KCN TP

Văn phòng đại diện CĐ tại các KCX, KCN có trách nhiệm tiếp nhận số liệu đăng ký thi đua, kết quả thực hiện của các CĐ cơ sở để tổng hợp báo cáo về LĐLĐ TP kịp thời, liên tục hàng tuần. Chọn những điển hình tiêu biểu xuất sắc nhất đề nghị LĐLĐ TP tặng bằng khen. Đối tượng là những CĐ cơ sở các doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ trước thời gian tối thiểu là 15 ngày.

Mọi chi tiết, xin liên hệ Văn phòng đại diện CĐ tại các KCX, KCN hoặc điện thoại số 39.104.252 – Fax : 38.294.270.

BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan