Tiếp, làm việc với Đoàn chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
5/10/23 6:10 AM
Nội dung làm việc liên quan các vấn đề như tình hình việc làm, đời sống của lao động nữ; cơ cấu tổ chức bộ máy liên quan đến công tác vận động quần chúng của Ban quản lý; các mô hình, loại hình tập hợp lao động nữ…

Đồng thời thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII trong tình hình mới”, cụ thể: “Đối với doanh nghiệp chưa có các đoàn thể: Ban chấp hành công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ cấp trên chỉ đạo việc tích cực chuẩn bị để sớm thành lập tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hoặc hội liên hiệp thanh niên, hội phụ nữ trong doanh nghiệp, nhất là ở những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động”, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng đã nghiên cứu xây dựng mô hình Hội phụ nữ trong doanh nghiệp và tiến hành thí điểm ở 5 tỉnh, thành trong cả nước. Mục đích của Hội phụ nữ trong doanh nghiệp là nắm tư tưởng của lao động nữ, tổ chức các hoạt động về giới, chăm lo đời sống tinh thần, giáo dục ý thức giữ gìn sức khỏe sinh sản, hôn nhân gia đình… Tuy nhiên, qua trao đổi, việc thành lập Hội phụ nữ trong DN còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Trung ương Hội sẽ tiếp tục nghiên cứu và tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện ở những địa phương đã thực hiện thí điểm mô hình này để trình Ban Bí thư.

P.LĐ

Bài viết liên quan