Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nội vụ có hiệu lực thi hành từ tháng 02/2023

3/1/23 3:22 PM

 

Để các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nội vụ được triển khai thực hiện hiệu quả, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) thông tin các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ tháng 02/2023 để Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Ban Quản lý triển khai đến toàn thể công chức, đảng viên, người lao động thuộc quyền quản lý được biết và thực hiện theo đúng quy định, cụ thể:

  1. Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2023.
  2. Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nội vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023.
  3. Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023.
  4. Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023.

Thông tư số 14/2022/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023./.

Bài viết liên quan